A társadalmi kohézió erősítése az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében a Gödöllői kistérségben c.TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0005 projekt bemutatása

 

 

Háttér: Magyarországon 2010-ben 13,5 %-kal emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma, Pest megyében 36.656-ról 37.200-ra. Az összes bűncselekmény 33,1%-át az ország központi részén, Budapesten és Pest megyében követték el.

A bűnmegelőzési szervezetek munkáját vizsgálva megállapítható, hogy a következőkben felsorolt problémák általánosak: nem áll rendelkezésre megfelelő számú szakmai apparátus (pszichológus és lelki gondozó) az áldozatsegítés területén; együttműködés hiánya az áldozatsegítő intézmények között, működés nem hatékony; szűk szolgáltatási háttér. Szükséges lenne pszichológiai, szociális, és lelki segítségnyújtás biztosítására; konfliktuskezelésre nem fektetnek megfelelő hangsúlyt a bűnmegelőzéshez kapcsolódóan; a társadalom tagjai nem tudják, hogy ha szükséges, hogyan tudják megvédeni magukat, így alacsony a biztonságérzetük; a média lakosságinformáló szerepének alacsony hatékonysága a bűn- és baleset megelőzésben; financiális gondok.

Várható eredmények: helyi együttműködés rendszere kialakul az áldozatsegítés területén az állami és nem állami intézmények között, áldozatsegítéssel foglalkozó szakemberek továbbképzése valósul meg, új technikákat sajátítanak el, munkájuk hatékonyabbá válik. Az áldozatoknak tanácsadást nyújtunk, a szakembereket tréningeken képezzük tovább, amelyekkel hozzájárulunk az áldozattá válás megelőzéséhez, és növeljük a lakosság biztonságérzetét.

A projekt általános célja:

 • Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzése
 • Az áldozattá vált személyek társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése, az áldozatok biztonságérzetének növelése
 • Az áldozattá válás ismétlődésének megelőzése
 • Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését, illetve a bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele
 • A bűncselekmények számának csökkenése.

A konstrukció részcéljai:

 • Erősíteni szükséges a nagy és kisközösségek, az intézmények és az állampolgárok önvédelmi képességét és a bűnözéssel szembeni védettségét.
 • Az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakítása/fejlesztése, az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és összekapcsolásán keresztül.
 • A potenciális áldozatok felkészítése és az áldozattá vált személyek számára biztosított szolgáltatások (pl. pszichológiai tanácsadás, szociális támogatás) nyújtása széles körben, az állampolgárok önvédelmi képességének javítása, az ismételt áldozattá válás lehetőségének csökkentése.
 • A településen felmerülő konfliktusok erőszakmentes megoldási módszereinek elterjesztése által a biztonságérzet növelése, az áldozattá válás megelőzése.
 • Az áldozattá vált személyek társadalomba való visszailleszkedésének segítése, a közvetlen környezetükben élők empatikusabbá, refletívebbé tétele révén.
 • Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő intézmények, szakemberek érzékenységének, tudásának növelése, empatikusabb munkavégzésének elősegítése.

Célunk, hogy a településen élők, a közbiztonság javításáért tenni akarók elsajátítsák azokat a technikákat, amelyek erősítik a megoldásközpontú megközelítést, megfelelő viselkedést váltanak ki, és növelik a felelősségvállalást. A projekt eredményeként javulnak a fiatalok viselkedési mutatói, javul a hivatalokban, ill. a rendőrségnél dolgozók és a kliensek kapcsolata, bővül az áldozatoknak nyújtott szolgáltatások köre, összességében biztonságosabbá válik a kistérség.

A projekt célcsoportja:

 • bűncselekmények sértettjei;
 • tulajdon elleni szabálysértések sértettjei;
 • potenciális áldozatok,
 • szakemberek; az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek; az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek;
 • az áldozatok mikrokörnyezete;
 • a településen élő állampolgárok

A projekt szakmai tartalmának üzenetével a bevont települések valamennyi lakóját, intézményeit, a közszolgálatot ellátó és a civil szervezeteket kívánjuk elérni.

A felkészítésben részt vevő szakemberek száma: 80 fő. A szolgáltatásokat igénybe vevők száma legalább 100 fő, a felvilágosító, tájékoztató rendezvényeken részt vevők száma legalább 200 fő. A megvalósított programok révén 5%-kal nő a lakosság tájékoztatási, elégedettségi szintje és a biztonságérzete.

 

A fejlesztés részletes szakmai tartalma

1. Helyi együttműködés rendszerének kialakítása és áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése, protokoll készítése.

A kistérségi nonprofit szervezetek, állami szervezetek, valamint az Áldozatsegítő Szolgálat közötti helyi együttműködés rendszerének kialakítása/fejlesztése

Terápiás csoportokban élményfeldolgozás utánkövetéssel

 • Terápiás csoportokban élményfeldolgozás az események feldolgozása, átértékelése, pszichodráma elemekkel.

A terápiás csoport résztvevőinek kommunikációs tréning

 • Hatékony kommunikációs eszköztár kialakítása a szerepismétlődés elkerülése céljából.

Kommunikációs tréning az asszertív és konstruktív konfliktuskezelési eszköztár bővítésére

 • A tréning növeli a személyes hatékonyságot, a személyes kapcsolatokban az érdekek, jogok konstruktív érvényesítését, a személyes határok megvédését.

Áldozatsegítő Tanácsadás

 • Áldozatsegítő szakértő, pszichológus és lelki gondozó rendelkezésre állása a projekt teljes időtartama alatt.

Önvédelmi technikák, önvédelmi eszközök használatának elsajátítása

 • Hatékony önvédelmi technika begyakorlása valósul meg a program keretében.

 

2. Áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakemberek szakmai felkészítése

„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” e-learning tananyag elsajátításához konzulens biztosítása

 • Az e-learning tananyag célja, hogy a résztvevők képet kapjanak az áldozatpolitika új irányairól, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés intézményeiről és megoldásairól.

Ügyfélkapcsolati tréning

 • A résztvevők képesek lesznek az empatikus és hatékony tájékoztatásra és ismeretátadásra.

Rendőri szervek képzési programja

 • Az empátiás készség, valamint a konfliktuskezelési technikák fejlesztése az áldozatokkal való bánásmódhoz.

 

3. Nem szorosan az áldozatsegítési szakterületen dolgozók, de áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülő szakemberek szakmai felkészítése

Esetfeldolgozó oktatófilmek vetítése, elemzése

 • A különböző szakterületeken dolgozó, áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülő szakemberek felkészítése.

Tettes-áldozat mediáció – facilitátor képzés

 • A képzés keretében a résztvevők elsajátítják a jóvátételi konferenciák (tettes-áldozat mediáció) vezetéséhez szükséges technikákat.

Családi csoport Konferencia – koordinátor képzés

 • A résztvevők megismernek egy olyan döntéshozó modellt, amelynek alkalmazásával a családi és lakóhelyi konfliktusok az érintettek bevonásával hatékonyan kezelhető.

Gyermekbántalmazás felismerése és kezelése tréning

 • A résztvevők megtanulják a gyermekek bántalmazásának eredményes felismerését és a segítségnyújtás módjainak alkalmazását.

Áldozatsegítő szakemberek számára tájékoztató előadások

 • Az áldozatokkal munkájuk során kapcsolatba kerülők szakszerű információkkal rendelkezzenek az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról, a segítségnyújtás lehetőségeiről.

 

4. Települési mediációs programelemek megvalósítása

Lakossági fórumok

 • Cél: a projekt megismertetése és a figyelem felkeltése az áldozattá válás megelőzése érdekében.

Mediátor képzés

 • A résztvevőket megismertetjük a mediáció folyamatával, fejlesztjük képességeiket, felkészítjük őket a közvetítői szerepre.

Gödöllői segítő csoport létrehozása és támogatása

 • A csoport létrehozásának célja, hogy az áldozatokat segítő szolgáltatások, információk hatékonysága növekedjen, és eljusson az érintettekhez.

 

5. Az áldozattá válás megelőzése érdekében történő információátadás

Előadások az áldozattá válás elkerülésének módszereiről

 • Az (ismételt) áldozattá válás megelőzése érdekében tájékoztató előadások tartása.

RAJZPÁLYÁZAT

 • Az áldozattá válás veszélyére, az áldozatok segítésének fontosságára hívja fel a figyelmet rajzpályázatunk.

 

6. Projekt hatásának mérése

Kérdőíves adatfelvétel

 • Két kérdőíves adatfelvétel: 1000 fős reprezentatív mintán a társadalmi kapcsolatok, konfliktuskezelés, áldozatsegítés témakörökben a lakosság tájékozottságának, biztonságérzete feltételeinek, elégedettségének vizsgálatára.

 

Egyéb megvalósuló tevékenységek: toborzás, mentorálás, disszemináció, módszertani összegzés.